Screencasts, statistikk og sannsynlighet

Screencasts tilhørende temaet statistikk og sannsynlighet består av tre serier komplette undervisningsvideoer som ikke er knyttet direkte til artiklene på nettstedet, men kan fungere som et supplement.

Videoene har innlagte oppgaver. Når en oppgave er presentert, vil du bli bedt om å stoppe filmen og løse oppgaven før du går videre. Det anbefales sterkt å gjøre dette. I motsatt fall blir det fort kjedelig, og læringsutbyttet blir mye mindre.

Presentasjoner og animasjoner er laget med PowerPoint. Til diagrammer og beregninger brukes regnearket Microsoft Excel, men du kan like gjerne bruke Open Office Calc eller Google Docs regneark.

Tema Beskrivelse Screencast (Video)

Sannsynlighet

Introduksjon til sannsynlighet med tre klassiske problemstillinger.

Hva er sannsynlighet?

Om begrepene utfall, utfallsrom, hendelse, komplementærhendelse og uniform sannsynlighetsmodell.

Begreper i sannsynlighet

Vi lærer å beregne sannsynligheten for en hendelse som består av flere enkeltutfall, og se på statistisk sannsynlighet.

Enkel sannsynlighet

Her ser vi på sannsynlighet ved kombinasjon av elementer, og blir presentert for den binomiske sannsynlighetsfordelingen.

Sannsynlighet i kombinasjoner

Om sannsynlighet i kombinasjoner av uavhengige hendelser.

Uavhengige hendelser

Om sannsynlighet i kombinasjoner av samtidige hendelser.

Samtidige hendelser

Vi lærer å beregne sannsynlighet for betingede hendelser, samt Bayes setning.

Betinget sannsynlighet

Her presenterer vi noen vanlige misforståelser i sannsynlighet.

Misforståelser i sannsynlighet 

Kombinatorikk En introduksjon til fagfeltet kombinatorikk, der vi presenterer noen enkle problemer som kan løses med kombinatorikk.

Hva er kombinatorikk?

Om mengder, delmengder, hvordan vi kombinerer mengder, og illustrerer mengder med Venn-diagrammer. Vi lærer hva snitt, union og kardinalitet betyr.

Mengder

Om antall elementer i en union og antall kombinasjonsmuligheter for elementer fra to mengder.

Addisjons- og multiplikasjonsprinsippet

Vi ser hvordan, og på hvor mange måter vi kan kombinere elementer i en mengde.

Permutasjoner

Om delmengder, og hvordan elementer kan kombineres i delmengder.

Delmengder

Statistikk

En introduksjon til statistikk med noen klassiske eksempler på misbruk av statistikk.

Hva er statistikk?

Vi lærer om måltallene gjennomsnitt, standardavvik, median, kvartil, prosentil og typetall.

Måltall i statistikk

Om hvordan data kan presenteres grafisk ved hjelp av linje-, stolpe- og sektordiagram.

Grafisk presentasjon

Vi presenterer normalfordelingen.

Normalfordelingen

Om samvariasjon mellom to datasett og måltallene kovarians og korrelasjon.

Samvariasjon

Metodikk i datainnsamling og regler for å lage spørreundersøkelser.

Datainnsamling