Binomisk fordelingstabell

Tabellen under viser $P(X \le x)$ i en kumulativ binomisk fordeling, $n \in [1, \, 8]$. For å slå opp, velger vi rad ut fra antall forsøk ($n$) og antall suksesser ($x$), og kolonne ut fra sannsynligheten for suksess ($p$). Hvis for eksempel $X \sim Bin(5, \, 0{,}4)$, finner vi $P(X \le 3)$ ved å finne krysningen mellom raden der $n = 5, x = 3$ og kolonna der $p = 0{,}4$, og får $0{,}9130$.

Tabell over kumulativ binomisk fordeling