Løsningsforslag, grunnleggende om funksjoner

Funksjonsbegrepet

Oppgave 1:

Vi har en rektangulær innhegning med sider x og 5 − x, og skal finne

 1. Funksjonen, f(x), som beskriver hvordan arealet i innhegningen varierer med x.
  Arealet av et rektangel finnes ved å multiplisere bredde og høyde, så vi får at f(x) = x(5 − x) = −x2 + 5x.
   
 2. Funksjonens definisjonsmengde.
  Sidekantene må ha en positiv lengde. Vi må derfor ha at x > 0 og at 5 − x > 0. Den siste betingelsen kan omformes til x < 5, så definisjonsmengden blir Df = (0, 5).

​Tilbake til oppgaven

Polynomfunksjoner

Oppgave 1:

Vi skal skissere grafen til f(x) = 2x + 1.

Dette er en førstegradsfunksjon på formen f(x) = ax + b.

b = 1, derfor må grafen gå gjennom (0, 1).

Setter vi x = 1, får vi f(1) = 3. Derfor må grafen gå gjennom (1, 3).

Vi merker av disse to punktene, legger en linjal gjennom dem og tegner en rett linje:

Illustrasjon av førstegradsfunksjon

Tilbake til oppgaven

Oppgave 2:

Vi skal skissere grafen til f(x) = x2 + 2x − 3.

Dette er en andregradsfunksjon på formen f(x) = ax2 + bx + c.

a = 1. Siden a > 0, vender grafen sin hule side oppover.

c = −3, derfor er skjæringspunktet med y-aksen (0,−3).

a = 1, b = 2, derfor har minimumspunktet x-verdien

$−{\large\frac{b}{2a}} = −{\large \frac{2}{2 \cdot 1}} = −1$

Den tilhørende y-verdien blir

f(−1)=(−1)2+2(−1) − 3 = −4.

Minimumspunktet er altså (−1,−4).

a = 1, b = 2, c = −3. Ved å bruke formelen for å løse andregradslikninger finner vi at grafen skjærer x-aksen i x1 = −3 og x2 = 1. Skjæringspunktene er altså (−3, 0) og (1, 0).

En skisse av grafen basert på dette er vist under.

Illustrasjon av andregradsfunksjon

Tilbake til oppgaven

Oppgave 3:

Basert på andregradsfunksjonen f(x) = x2 – 2x – 3 skal vi svare på fire spørsmål.

Dette er en andregradsfunksjon på formen f(x) = ax2 + bx + c.

  1. Vender grafen sin hule side opp eller ned?
   a = 1. Siden a > 0, vender grafen sin hule side opp.
    
  2. Hva er grafens skjæringspunkt med y-aksen?
   Grafen skjærer y-aksen i c. Siden c = −3, blir skjæringspunktet (0, −3).
    
  3. Hva er grafens skjæringspunkter med x-aksen?
   Løsningen til likningen f(x) = 0 er x1 = −1 og x2 = 3. Skjæringspunktene med x-aksen blir derfor (−1, 0) og (3, 0).
    
  4. Hva er grafens minimums/maksimumspunkt?
   Siden grafen vender sin hule side opp, har den et minimumspunkt. x-verdien til minimumspunktet er
   $−{\large\frac{b}{2a}} = −{\large \frac{−2}{2 \cdot 1}} = 1$
   y-verdien til minimumspunktet er f(1)=12 − 2 · 1 − 3 = −4.
   Så minimumspunktet er (1, −4).

Tilbake til oppgaven

Representasjonsformer

Oppgave 1:

Vi skal finne funksjonsforskriften til linja som har stigningstall −1 og går gjennom punktet (1, 2).

Funksjonsforskriften vil være på formen f(x) = ax + b.

Stigningstallet tilsvarer a, så a = −1

b er gitt ved b = y1ax1 = 2 − (−1)1 = 3

Så funksjonsforskriften blir f(x) = −x + 3.

​Tilbake til oppgaven

Oppgave 2:

Vi skal finne funksjonsforskriften til linja som går gjennom punktene (−2, −1) og (1, 5).

Funksjonsforskriften vil være på formen f(x) = ax + b.

a er gitt ved $a = \frac{\displaystyle y_2 − y_1}{\displaystyle x_2 − x_1} = {\large \frac{5 − (−1)}{1 − (−2)}} = 2$

(Vi kunne gjerne byttet rundt på punktene og fått $a = {\large \frac{−1 − 5}{−2 − 1}} = 2$)

b er gitt ved b = y1ax1 = −1 − 2(−2) = 3

(For å finne b, kunne vi like gjerne brukt det andre punktet: b = y2ax2 = −5 − 2·1 = 3.)

Så funksjonsforskriften blir f(x) = 2x + 3.

​Tilbake til oppgaven