Normalfordeling, kvantiltabell

Tabellen under gir z slik at arealet til høyre for z under en standard normalfordelingskurve er lik a, det vil si a = P(Zz). a er vist med høyere presisjon jo nærmere null vi kommer.

Kvantiltabell i standard normalfordeling