Polynomdivisjon

Divisjon av flersifrede tall

På barneskolen lærer vi å utføre divisjon av tall med flere sifre.

Et eksempel er vist under. Her skal 372 deles på 31.

Divisjon av tall, trinn 1

Da spør vi hva vi får når vi dividerer sifferet lengst til venstre i dividenden med sifferet lengst til venstre i divisor. Jo, 3 : 3 = 1. Så multipliserer vi divisor med ett-tallet og stiller resultatet under dividenden. Her får vi 1 · 31 = 31. Deretter subtraherer vi dette tallet fra dividenden.

 Divisjon av tall, trinn 2

Så flytter vi ned de resterende sifrene fra dividenden, og vi har fått en ny dividend.

Divisjon av tall, trinn 3

Så spør vi igjen hva vi får når vi dividerer sifferet lengst til venstre i dividenden med sifferet lengst til venstre i divisor. Jo, 6 : 3 = 2. Vi multipliserer divisor med to-tallet og stiller resultatet under dividenden. Her får vi 2 · 31 = 62. Deretter subtraherer vi dette tallet fra dividenden.

Divisjon av tall, trinn 4

Her står vi igjen med 0, noe som betyr at 372 : 31 = 12. Hvis vi står igjen med noe annet enn 0 til slutt, går ikke divisjonen opp, og vi får en rest.

Divisjon av polynomer

Etter samme mønster som for divisjon av tall kan vi også dividere polynomer. Metoden forutsetter at polynomet er ordnet etter synkende potenser.

Eksempel 1:

Vi skal bruke polynomdivisjon til å beregne (−x3 + 4x2 − x − 6) : (x − 2):

Divisjon av polynomer, trinn 1

Når vi dividerer første ledd i dividenden med første ledd i divisor, får vi −x3x = −x2. Vi multipliserer så divisor med −x2 og får −x2 · (x − 2) = −x3 + 2x2. Så stiller vi resultatet under dividenden og subtraherer.

Divisjon av polynomer, trinn 2

Så flytter vi ned de resterende leddene fra dividenden, og får en ny dividend.

Divisjon av polynomer, trinn 3

Så dividerer vi igjen første ledd i dividenden med første ledd i divisor, og får 2x2x = 2x. Vi multipliserer så divisor med 2x og får 2x · (x − 2) = 2x2 − 4x. Så stiller vi resultatet under dividenden, subtraherer, flytter de resterende leddene ned og får en ny dividend.

Divisjon av polynomer, trinn 4

Så gjentar vi operasjonen enda en gang. 3x : x = 3. Vi multipliserer divisor med 3 og får 3x − 6. Setter under dividenden og subtraherer. Resultatet blir 0. Divisjonen går altså opp.

Divisjon av polynomer, trinn 5

Oppgave 1:

Utfør polynomdivisjonen (x3 − 1) : ( x − 1).

SkjermfilmSe film der løsningen vises
 

Divisjon med rest

Det er naturligvis ikke alltid divisjonen går opp. Da får vi en rest. (x4 + 3x2 − 4) : (x2 + 2x) blir for eksempel
x2 − 2x + 7 med rest −14x − 4. Det vil si at

$\frac{\displaystyle x^4 + 3x^2 − 4}{\displaystyle x^2 + 2x} = x^2 − 2x + 7 \; − \; \frac{\displaystyle 14x + 4}{\displaystyle x^2 + 2x}$

Oppgave 2:

Utfør polynomdivisjonen nevnt over, altså (x4 + 3x2 − 4) : (x2 + 2x).

SkjermfilmSe film der løsningen vises
 

Kilder

    • Sydsæter, K. (2001). Elementær algebra og funksjonslære. Gyldendal Norsk Forlag