Regneark

Tabellen under gir en oversikt over alle regneark (Excel) det refereres til på nettstedet.

Artikkel Beskrivelse Regneark
Pytagoreiske tripler Genererer pytagoreiske tripler basert på formlene $x = 2st$, $y = s^2 – t^2$ og $z = s^2 + t^2$. pytagoreiske_tripler
Begreper i sannsynlighet Simulerer 1000 kast med to terninger og teller opp hvor mange ganger de forskjellige summene forekommer sum_to_terninger
Misforståelser i sannsynlighet Simulerer 20 bilsifre og 30 fødselsdager, og markerer like verdier med en X. flere_like
Gir brukeren mulighet til å eksperimentere med parametere i paradokset med de falske positive falske_positive
Kombinatorikk Eksempler på bruk av kombinatorikk-funksjonene fakultet, permuter og kombinasjon. kombinatorikk
Lar brukeren oppgi antall gutter og jenter i en klasse og i et utvalg, og beregner hvor mange kombinasjoner det finnes. utvalg_av_elever
Introduksjon til statistikk Viser hvordan vi kan bruke diagrammer til å gi galt inntrykk ved å "jukse" med aksene. aksejuks
Måltall i statistikk Viser et par stolpediagrammer. stolpediagrammer
Demonstrerer bruk av funksjoner for å beregne gjennomsnitt, median, typetall, standardavvik, variasjonsbredde, persentiler, kvartiler og kvartilbredde. maaltall
Diskrete sannsynlighetsfordelinger Viser bruk av funksjonen for å beregne binomiske sannsynligheter. binom_fordeling
Viser bruk av funksjonen for å beregne hypergeometriske sannsynligheter. hypergeom_fordeling
Viser bruk av funksjonen for å beregne poissonsannsynligheter. poissonfordeling
Normalfordelingen Beregner sannsynligheter i en normalfordeling med en gitt forventning og et gitt standardavvik normalfordeling
Estimering Beregner konfidensintervaller for et gitt gjennomsnitt, et gitt standardavvik og en gitt populasjonsstørrelse basert på en normalfordeling. konfidens_normal
Beregner konfidensintervaller for et gitt gjennomsnitt, et gitt standardavvik og en gitt populasjonsstørrelse basert på en t-fordeling. konfidens_t
Sammenlikne datasett Beregner kovarians og korrelasjonskoeffisient samvariasjon
Viser eksempler på bruk av funksjonen t.test t_test