Utvalg og delmengder

Delmengder

I artikkelen om begreper i sannsynlighet ble vi kjent med begrepet mengder, og så hvordan vi kunne illustrere mengder ved hjelp av Venn-diagrammer. Vi lærte også om delmengder, der en mengde er en del av en annen, noe vi i Venn-diagrammer kan illustrere med en sirkel inni en annen sirkel.

Slike delmengder er egentlig uordnede utvalg av elementer i mengden, som vi studerte i artikkelen om ordnede og uordnede utvalg. For eksempel er hver mulig vinnerrekke i Lotto en delmengde med 7 tall i en hovedmengde på totalt 34.

Nå skal vi finne ut hvor mange delmengder det går an å lage i en mengde. Diagrammene under viser en mengde med tre elementer, nemlig tallene 1, 2 og 3, og hvordan disse tallene kan organiseres i delmengder.

Illustrasjon av mengde uten delmengder Illustrasjon av mengde med delmengder med ett element Illustrasjon av mengde med delmengder med to elementer Illustrasjon av mengde med delmengder med tre elementer

Vi ser at vi kan lage 3 delmengder med ett tall i hver, 3 med to tall i hver, og 1 med alle tallene. Totalt blir dette 3 + 3 + 1 = 7 delmengder. Tenker vi oss at mengden med 0 elementer, ∅, også er en delmengde, blir det totalt 8 mulige delmengder.

Det er lett å se for seg at en mengde med to elementer vil kunne inneholde 4 delmengder, nemlig 2 med ett element, 1 med to elementer og 1 med 0 elementer. En mengde med ett element vil kunne inneholde 2 delmengder, nemlig 1 med ett element og 1 med ingen elementer. En mengde med 0 elementer vil bare kunne inneholde 1 delmengde, nemlig mengden med 0 elementer.

I alle tilfeller blir antall delmengder lik 2n, der n er antall elementer. 20 = 1, 21 = 2, 22 = 4, 23 = 8. Grunnen til at det er slik, er at det for hvert element finnes to muligheter: Elementet kan være med i en delmengde eller ikke. Har vi en mengde med m delmengder og introduserer et nytt element, vil vi kunne lage m nye delmengder som inkluderer det nye elementet, og får doblet antall mulige delmengder.

$\fbox{En mengde med $n$ elementer kan inneholde $2^n$ delmengder}$

Oppgave 1:

En mengde, A, inneholder elementene ab og c: A = {abc}. List opp de mulige delmengdene som kan lages. Stemmer dette antallet med det som er angitt i boksen over?

Se løsningsforslag

At en mengde, B, er en delmengde av A, skriver vi slik: $B \subseteq A$.

At en mengde, B, ikke er en delmengde av A, skriver vi slik: $B \nsubseteq A$.

Vi har sett at en delmengde kan bestå av alle elementene i en mengde, en mengde er altså en delmengde av seg selv. Men bare delmengder som ikke er lik mengden selv kalles ekte delmengder.

At en mengde, B, er en ekte delmengde av A, skriver vi slik: $B \subset A$.

At en mengde, B, ikke er en ekte delmengde av A, skriver vi slik: $B \not \subset A$.

Eksempel 1:

$\{2, 3 \} \subseteq \{2, 3, 4 \}$

$\{2, 3 \} \subset \{2, 3, 4 \}$

$\{2, 3, 4 \} \subseteq \{2, 3, 4 \}$

$\{2, 3, 4 \} \not\subset \{2, 3, 4 \}$

$\emptyset \subseteq \{2, 3, 4 \}$

$\emptyset \subset \{2, 3, 4 \}$

$\{1 \} \nsubseteq \{2, 3, 4 \}$

$\{2, 3, 4, 5 \} \nsubseteq \{2, 3, 4 \}$

Eksempel 2:

Vi skal sjekke hvor mange delmengder med henholdsvis 1, 2 og 3 elementer som kan lages i en mengde med totalt 3 elementer. Som nevnt er en delmengde det samme som et uordnet utvalg, så vi bruker formelen for antall uordnede utvalg:

0 elementer: ${\large \binom{3}{0}} = {\large \frac{3!}{0!(3 − 0)!}} = 1$.

1 element: ${\large \binom{3}{1}} = {\large \frac{3!}{1!(3 − 1)!}} = 3$.

2 elementer: ${\large \binom{3}{2}} = {\large \frac{3!}{2!(3 − 2)!}} = 3$.

3 elementer: ${\large \binom{3}{3}} = {\large \frac{3!}{3!(3 − 3)!}} = 1$.

Dette stemmer med det vi har funnet tidligere. Og totalt blir det 1 + 3 + 3 + 1 = 8, som er 23, som det skal være.

SkjermfilmSe filmen «Delmengder»
 

Kombinere utfall

Snitt og union

I artikkelen om begreper i sannsynlighet ble vi kjent med begrepet mengder, som vi symboliserte med Venn-diagrammer.

I eksempel 5 i denne artikkelen så vi på tre mengder, E = {2, 4, 6, 8}, O = {1, 3, 5, 7, 9} og P = {2, 3, 5, 7}, som vi illustrerte slik med et Venn-diagram:

Venn-diagram med overlappende mengder

Nå skal vi se hvordan vi kan kombinere mengder ved å bruke union, symbolisert med ∪, og snitt, symbolisert med ∩. Unionen av to mengder er en ny mengde som består av alle elementer som finnes i den ene, den andre, eller begge mengdene. Snittet av to mengder er en ny mengde som består av de elementene som er felles for begge mengdene.

Eksempel 1:

I figurene under er O ∪ P markert med grønt og O ∩ P markert med gult.

Illustrasjon av union av to mengder Illustrasjon av snitt av to mengder

Eksempel 2:

Med utgangspunkt i figuren over er

    1. O ∪ E = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}
      
    2. P ∪ O = {1, 2, 3, 5, 7, 9}
      
    3. P ∩ O = {3, 5, 7}
      
    4. P ∩ E = {2}
      
    5. O ∩ E = ∅
     Denne mengden er tom fordi det ikke finnes noen elementer som ligger både i E og O. Vi skjønner at det er fornuftig, fordi E symboliserer partall og O oddetall, og det finnes ingen tall som både er partall og oddetall.

Dersom to mengder, A og B, ikke har felles elementer, slik at A ∩ B = ∅, sier vi at de er disjunkte. På engelsk «disjoint», de henger ikke sammen. I et Venn-diagram vil kurvene som representerer A og B da ikke overlappe. Dette er tilfelle med mengdene O og E i eksempel 2.

Oppgave 1:

Ta utgangspunkt i mengdene A = {a, b, c, d, e}, K = {b, c, d} og V = {a, i} og beregn

    1. A ∪ V
      
    2. A ∪ K
      
    3. K ∪ V
      
    4. A ∩ V 
      
    5. A ∩ K 
      
    6. K ∩ V

Se løsningsforslag
 

SkjermfilmSe filmen «Mengder»
 

Addisjonsprinsippet

Eksempel 3:

artikkelen om begreper i sannsynlighet lærte vi å beregne sannsynligheten for en begivenhet ut fra prinsippet «gunstige på mulige». I eksempel 10 i denne artikkelen brukte vi dette prinsippet til å beregne sannsynlighetene for de forskjellige summene vi kunne få når vi kastet to terninger. Vi fikk:

$P(2) = P(12) = {\large \frac{1}{36}}$

$P(3) = P(11) = {\large \frac{2}{36}} = {\large \frac{1}{18}}$

$P(4) = P(10) = {\large \frac{3}{36}} = {\large \frac{1}{12}}$

$P(5) = P(9) = {\large \frac{4}{36}} = {\large \frac{1}{9}}$

$P(6) = P(8) = {\large \frac{5}{36}}$

$P(7) = {\large \frac{6}{36}} = {\large \frac{1}{6}}$

Hvis vi nå lurer på hva som er sannsynligheten for å få «sum 11 eller mer», kan vi telle opp antall «gunstige», det vil si enkeltutfall som gir 11 eller 12, og dividere på det totale antall enkeltutfall. Men vi kan også beregne sannsynligheten uten å se på enkeltutfallene, ved å i stedet summere sannsynligheten for å få 11 og sannsynligheten for å få 12:

$P(\{11, 12 \}) = {\large \frac{1}{18}} + {\large \frac{1}{36}} = {\large \frac{3}{36}} = {\large \frac{1}{12}}$.

Hvis vi lar X betegne summen av antall øyne, kan vi i stedet for P( {11, 12} ) skrive P(X ≥ 11).

I eksempel 3 brukte vi addisjonssetningen, som sier at når en hendelse består av to utfall som ikke kan inntreffe samtidig, er sannsynligheten for hendelsen lik summen av sannsynlighetene for de to utfallene.

I artikkelen om begreper i sannsynlighet sa vi at en hendelse består av ett eller flere utfall. I mengde-terminologi kan vi si at en hendelse er en delmengde av utfallsrommet som består av en union av utfall. Vi sier også at utfall som ikke kan inntreffe samtidig er disjunkte.

Hvis A og B er disjunkte utfall, kan vi derfor uttrykke addisjonssetningen slik:

$\fbox{Addisjonssetningen for disjunkte utfall: $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$}$

For tre disjunkte utfall vil vi ha at P(ABC) = P(A) ∪ P(B) ∪ P(C), og slik kan vi utvide med så mange disjunkte utfall vi vil. Vi finner sannsynligheten for en hendelse ved å summere sannsynlighetene for utfallene den består av.

Oppgave 2:

I oppgave 3 i artikkelen om begreper i sannsynlighet beregnet vi sannsynlighetene for å få henholdsvis 0, 1, 2 og 3 kron ved kast med 3 mynter, og fant at $P(0) = P(3) = {\large \frac{1}{8}}$$P(1) = P(2) = {\large \frac{3}{8}}$.

Bruk dette til å beregne sannsynligheten for «minst én kron», altså P(X ≥ 1), der X er antall kron, ved kast med 3 mynter.

​Se løsningsforslag

SkjermfilmSe filmen «Addisjonsprinsippet»

Komplementprinsippet

En hendelse kan vi altså tenke på som en delmengde av utfallsrommet. Dette er illustrert med Venn-diagram under, der hendelsen A: «sum 11 eller mer» er markert i det totale utfallsrommet som består av summen av øyne ved et kast med to terninger.

Illustrasjon mengde med komplement

Den delen av utfallsrommet som ikke hører til delmengden A, det vil si ligger utenfor sirkelen, kalles As komplement, og skrives som AC eller A.

Siden vi vet at den totale sannsynligheten i hele utfallsrommet er 1, vet vi at sannsynligheten for det som ikke inngår i A er 1 – P(A). Dette uttrykket kalles komplementsetningen:

$\fbox{Komplementsetningen: $P(A^C) = 1 – P(A)$}$

Eksempel 4:

I eksempel 3 beregnet vi at sannsynligheten for å få «sum 11 eller mer» ved kast med to terninger var $P(X \ge 11) = {\large \frac{1}{12}}$.
Nå vil vi finne ut hva sannsynligheten for å få «sum 10 eller mindre» er. Det kan vi beregne ved å bruke addisjonssetningen, $P(X \le 10) = P(2) + P(3) + \dots + P(10) = {\large \frac{11}{12}}$.
Men for å unngå denne lange utregningen kan vi i stedet bruke komplementsetningen, fordi «sum 11 eller mer» og «sum 10 eller mindre» er komplementhendelser. Vi vil enten få det ene eller det andre. Så $P(X \le 10) = 1 – P(X \ge 11) = 1 – {\large \frac{1}{12}} = {\large \frac{11}{12}}$.

Oppgave 3:

I oppgave 2 fant vi sannsynligheten for «minst én kron» ved kast med 3 mynter ved å addere sannsynlighetene for 1, 2 eller 3 kron. Bruk komplementsetningen til å beregne det samme ved å benytte at sannsynligheten for «ingen kron» er ${\large \frac{1}{8}}$.

​Se løsningsforslag

Ikke-disjunkte utfall

Hvis vi vil finne sannsynligheten for hendelsen «minst én sekser» ved et kast med to terninger, kan vi telle opp utfallene som gir 1 eller 2 seksere, nemlig 1-6, 2-6, 3-6, 4-6, 5-6, 6-6, 6-5, 6-4, 6-3, 6-2, og 6-1, i alt 11 utfall. Totalt har vi 36 mulige utfall, så regelen om «gunstige på mulige» gir at $P(\text{minst én sekser}) = {\large \frac{11}{36}}$.

Men hva om vi prøver å bruke addisjonssetningen og sier at sannsynligheten for «minst én sekser» er lik sannsynligheten for «seks på første terning» pluss sannsynligheten for «seks på andre terning»? Da får vi ${\large \frac{1}{6}} + {\large \frac{1}{6}} = {\large \frac{2}{6}} = {\large \frac{1}{3}}$, som ikke stemmer med det vi fant over.

Utvider vi ideen til kast med flere terninger, skjønner vi at noe er galt. Kaster vi seks terninger, vil sannsynligheten for «minst én sekser» bli $6 \cdot {\large \frac{1}{6}} = 1$. Det tilsier at vi helt sikkert får minst en sekser hvis vi kaster seks terninger, noe som selvfølgelig er galt. Trekker vi det enda lenger og kaster sju terninger, blir sannsynligheten større enn 1, noe som er meningsløst.

Problemet er at de to utfallene «seks på første terning» og «seks på andre terning» ikke er disjunkte. Dette er illustrert med Venn-diagrammet under, der utfall A er «seks på første terning» og utfall B er «seks på andre terning». Vi ser at de to overlapper, vi kan nemlig få seks både på første og andre terning.

Venn diagram som illustrerer seksere ved to terningkast

Regner vi «gunstige på mulige» med seks gunstige i første kast pluss seks gunstige i andre kast, ser vi at 6-6, altså seks i både første og andre kast er tatt med to ganger. 6-6 er ett av 36 mulige utfall, så sannsynligheten for å få 6-6 er ${\large \frac{1}{36}}$. Tar vi hensyn til at 6-6 er regnet med to ganger, og trekker sannsynligheten fra én gang, får vi at sannsynligheten for minst én sekser blir ${\large \frac{1}{6}} + {\large \frac{1}{6}} – {\large \frac{1}{36}} = {\large \frac{11}{36}}$, som er det samme som vi fikk ved å telle opp enkeltutfallene.

Utfall som overlapper er ikke disjunkte, derfor gjelder ikke addisjonssetningen for disjunkte utfall. Men det finnes en utvidet variant som alltid gjelder:

$\fbox{Addisjonssetningen: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) – P(A \cap B)$}$

Sannsynligheten for en hendelse som består av utfallene A og B er lik sannsynligheten for at A inntreffer pluss sannsynligheten for at B inntreffer minus sannsynligheten for at A og B inntreffer samtidig. Hvis A og B er disjunkte, blir P(AB) = 0, og vi er tilbake i addisjonssetningen for disjunkte utfall.

Eksempel 5:

Vi skal beregne sannsynligheten for å få enten en hjerter eller et ess når vi trekker et kort fra en kortstokk med 52 kort.

I en kortstokk er 13 kort hjerter, 4 er ess, og 1 er både hjerter og ess. Kaller vi utfallet «hjerter» for A og utfallet «ess» for B, har vi derfor ut fra «gunstige på mulige» at

$P(A) = {\large \frac{13}{52}} = {\large \frac{1}{4}}$

$P(B) = {\large \frac{4}{52}} = {\large \frac{1}{13}}$

$P(A \cap B) = {\large \frac{1}{52}}$

Addisjonssetningen gir

$P(A \cup B) = P(A) + P(B) – P(A \cap B) = {\large \frac{1}{4}} + {\large \frac{1}{13}} – {\large \frac{1}{52}} = {\large \frac{16}{52}} = {\large \frac{4}{13}}$.

Sjansen for å få hjerter eller ess er ${\large \frac{4}{13}} \approx 30{,}77%$.

Oppgave 4:

I en slags forenklet rulett skal du satse på en av rutene i spillet vist under.
En forenklet rulett
Så kan du velge å spille på:
«Tall». Gevinst på riktig tall.
«Farge». Gevinst på riktig farge.
«Tall og farge». Gevinst på både riktig tall og riktig farge samtidig.
«Tall eller farge». Gevinst på enten riktig tall eller riktig farge.

Hva er sannsynligheten for å vinne i hvert av de fire tilfellene?

​Se løsningsforslag

​Mens addisjonssetningen for disjunkte utfall lett lar seg utvide fra to utfall til et vilkårlig antall, er ikke det samme tilfelle for den generelle. For tre vilkårlige utfall har vi

$\fbox{$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) – P(A \cap B) – P(A \cap C) – P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C)$}$

Dette er illustrert i figuren under:

Venn-diagram med tre overlappende mengder

Her ser vi at vi trekker fra arealene som overlapper mellom to utfall, altså mellom A og B, mellom A og C og mellom B og C. Men når vi har gjort det, har vi trukket fra arealet der alle tre hendelsene overlapper en gang for mye, så det må legges til igjen.

Med økende antall utfall øker kompleksiteten raskt. Men som vi skal se i artikkelen om artikkelen om sammensatte hendelser, kan vi ofte unngå disse beregningene ved å bruke komplementsetningen.

Kilder

  • Hinna, K.R.C., Rinvold, R.A., Gustavsen, TS. (2011). QED 5-10, bind 1. Høyskoleforlaget
  • Ubøe, J. (2011). Statistikk for økonomifag. Gyldendal akademisk
  • Hagen, Per C. (2000). Innføring i sannsynlighetsregning og statistikk. Cappelen akademisk

Begreper i sannsynlighet

Mengder

For å kunne diskutere sannsynlighet på en strukturert måte, er vi avhengige av å kjenne til noen grunnbegreper. Vi starter med å se litt på mengder, som brukes i mange sammenhenger. En mengde er en samling elementer som deler én eller flere egenskaper. Disse egenskapene må være veldefinert, slik at vi helt sikkert kan si om et element er medlem av mengden eller ikke.

Eksempel 1:

«Alle norske biler med registreringsnummer som begynner på PP» er en mengde. «Alle elever på Gufsemo skole» er en mengde. Men «Alle skitne biler» kan vanskelig sies å være en mengde fordi det ikke finnes noen klar definisjon av hva som menes med skitten.

Vi kan angi hva en mengde inneholder ved å liste opp elementene mellom krøllparenteser.

Eksempel 2:

Mengden T som består av alle positive, ensifrede heltall, kan vi angi slik: T = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}, eventuelt som T = {1, 2, 3, … , 9}.

Mengder illustrerer vi gjerne med Venn-diagrammer. Vi representerer da mengden med en kurve rundt elementene, ofte en sirkel.

Eksempel 3:

Mengden T med tall fra eksempel 2, kan vi illustrere slik:

Venn-diagram med en enkelt mengde

En mengde kan være en delmengde av en annen mengde. I et Venn-diagram kan vi illustrere dette med en sirkel som ligger inni en annen sirkel.

Eksempel 4:

Mengden av positive, ensifrede partall, E = {2, 4, 6, 8} og mengden av positive, ensifrede oddetall, E = {1, 3, 5, 7, 9}, er delmengder av mengden T fra eksempel 2. I et Venn-diagram kan dette illustreres slik:

Venn-diagram med to delmengder

Mengder kan være delmengder av flere mengder samtidig. I et Venn-diagram illustrerer vi dette med overlappende sirkler.

Eksempel 5:

Mengden ensifrede primtall, P = {2, 3, 5, 7} , består av elementer fra både mengden med partall, E, og mengden med oddetall, O, fra eksempel 4. I et Venn-diagram kan dette illustreres slik:

Venn-diagram med overlappende mengder

Fra Venn-diagrammet i eksempel 5 ser vi at mengden av elementer som både er i P og O, består av {3, 5, 7}, og at mengden av elementer som både er i P og E, består av {2}. Men mengden av elementer som både er i E og O inneholder ikke noe fordi sirklene ikke overlapper. Vi sier at mengden er tom. En tom mengde angir vi med krøllparenteser uten noe mellom, {}, eller med symbolet ∅.

Antall elementer i en mengde kaller vi mengdens kardinalitet. Kardinalitet kan angis på forskjellige måter, her vil vi bruke bokstaven n. n(A) betyr altså mengden av elementer i A. I eksempel 5 har vi at n(O) = 5, n(E) = 4 og n(P) = 4. Kardinaliteten til en tom mengde er null, n(∅) = 0. 

Utfall og hendelser

I artikkelen introduksjon til sannsynlighet sa vi at resultatet av et terningkast var et stokastisk, altså tilfeldig, fenomen. Å kaste terninger kaller vi derfor gjerne et stokastisk forsøk. Vi kan ikke på forhånd forutse resultatet av enkeltkast, men kaster vi mange ganger, vil vi se mønstre i resultatene.

Når vi kaster en terning, kan resultatet bli 1, 2, 3, 4, 5 eller 6. Disse tallene er de mulige utfallene av det stokastiske forsøket. Vi vet ikke på forhånd hvilket av tallene vi vil få, men vet at det må bli ett av dem. Vi kan ikke få 0 eller 7, og terningen kan ikke bli stående og balansere på en kant. Tallene 1 – 6 utgjør mengden av mulige utfall av forsøket, noe vi kaller forsøkets utfallsrom.

Eksempel 6:

Når vi kaster en mynt, kan den enten lande på mynt eller kron. Utfallsrommet til et myntkast er derved {mynt, kron}.

En kombinasjon av ett eller flere utfall vil vi kalle en hendelse, for eksempel «partall» ved kast med en terning, noe som består av utfallene 2, 4 og 6, eller «sum 11 eller mer» ved kast med to terninger, noe som består av utfallene 11 og 12. Et annet ord for hendelse er begivenhet.

Det er ikke noe skarpt skille mellom utfall og hendelse, av og til kan vi betrakte et utfall i et stokastisk forsøk som en hendelse satt sammen av flere enkeltutfall. Det finnes heller ingen entydig definisjon, begrepene brukes på litt forskjellig måte i forskjellige kilder. På dette nettstedet vil vi imidlertid bruke begrepene utfall og hendelse slik de er definert over.

Eksempel 7:

Vi kaster to terninger og summerer antall øyne. Forsøkets mulige utfall er da de elleve verdiene {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12}.

Men vi kan gjerne se på disse utfallene som hendelser satt sammen av resultatet på første og andre terning. For summen 2 finnes bare muligheten 1-1, mens summen 7 kan være satt sammen av 1-6, 2-5, 3-4, 4-3, 5-2 og 6-1.

Oppgave 1:

Vi kaster tre mynter og noterer hvor mange kron vi får. Hva er dette forsøkets utfallsrom? Hvordan kan utfallene brytes ned i enkeltutfall?

Se løsningsforslag

Sannsynligheter

Så er vi klare til å beregne sannsynligheter. En sannsynlighet er et mål på hvor stor sjanse det er for at en bestemt hendelse i et stokastisk forsøk vil inntreffe. For eksempel er sannsynligheten for å få 3 i et kast med en vanlig terning en sjettedel.

Sannsynligheten er et tall mellom 0 og 1, eller sagt på en annen måte, mellom 0 % og 100 %. En hendelse som ikke kan inntreffe har sannsynlighet 0, en hendelse som helt sikkert inntreffer har sannsynlighet 1. I et kast med en vanlig terning er for eksempel sannsynligheten for å få 7 lik 0, mens sannsynligheten for å få et eller annet tall mellom 1 og 6 er lik 1.

Det er vanlig å betegne sannsynlighet med bokstaven P, for probability. Vi kan tenke på P som en funksjon der vi putter inn en hendelse, og får ut sannsynligheten for hendelsen. At sannsynligheten for å få 7 i et terningkast er 0, skriver vi som $P(7) = 0$, at sannsynligheten for å få 3 er en sjettedel, skriver vi som $P(3) = {\large \frac{1}{6}}$, og at sannsynligheten for å få ett av tallene mellom 1 og 6 er lik 1, skriver vi som $P(\{1, 2, 3, 4, 5, 6 \}) = 1$.

Uniform sannsynlighetsmodell

Et terningkast er et eksempel på en uniform sannsynlighetsmodell, der er alle utfallene er like sannsynlige. Sannsynligheten for å få 1, 2, 3, 4, 5 eller 6 er nemlig den samme, en sjettedel. Vi skriver $P(1) = P(2) = P(3) = P(4) = P(5) = P(6) = {\large \frac{1}{6}}$.

Grunnen til at sannsynligheten for hvert av utfallene ved et terningkast er en sjettedel, er at det finnes totalt seks utfall som er like sannsynlige og ikke kan inntreffe samtidig. Siden den totale sannsynligheten er 1, blir det en sjettedel på hver.

Generelt, der vi har en uniform sannsynlighetsmodell med n mulige utfall som ikke kan inntreffe samtidig, blir sannsynligheten for hvert utfall $\frac{\displaystyle 1}{\displaystyle n}$.

For å finne sannsynligheten for en hendelse som er satt sammen av flere utfall i en slik modell, kan vi bruke prinsippet «gunstige på mulige». Vi dividerer da antall gunstige utfall, altså de som gir hendelsen vi ønsker, med antall utfall totalt.

Hvis A er hendelsen vi skal beregne sannsynligheten for, g er antall utfall som resulterer i A (gunstige), m er antall utfall totalt (mulige), og vi har en modell der alle utfallene har like stor sannsynlighet og ikke kan inntreffe samtidig, har vi:

$\fbox {Gunstige på mulige: $P(A) = \frac{\displaystyle g}{\displaystyle m}$}$

Eksempel 8:

I et kast med en mynt gir «gunstige på mulige» at $P(\text{mynt}) = P(\text{kron})= {\large \frac{1}{2}}$.

Eksempel 9:

Hvis vi vil beregne sannsynligheten for å få et partall når vi kaster en terning, ser vi at dette skjer når vi får 2, 4 eller 6. Antall gunstige utfall er altså 3 av totalt 6 mulige. Så vi får $P(\{2, 4, 6 \}) = {\large \frac{3}{6}}= {\large \frac{1}{2}}$.

Oppgave 2:

Vi kaster en terning. Bruk prinsippet med gunstige på mulige til å beregne sannsynligheten for å få

 1. 5 eller 6.
   
 2. Ikke 5 eller 6.

Se løsningsforslag

Ikke-uniform sannsynlighetsmodell

Hvis vi mange ganger gjentar et forsøk med å kaste to terninger og summere antall øyne, vil vi oppdage at forskjellige summer ikke opptrer like ofte. Det er fordi vi ikke har er en uniform modell, så de forskjellige utfallene er ikke like sannsynlige. Sum 7 er for eksempel mer sannsynlig enn sum 2. I en ikke-uniform modell kan det allikevel være at vi kan beregne sannsynlighetene ved å betrakte utfallene som hendelser satt sammen av utfall som er uniformt fordelt.

Eksempel 10:

Vi skal beregne sannsynlighetene for de forskjellige summene vi kan få når vi kaster to terninger. Vi vet at for hver av terningene er hvert av de seks utfallene like sannsynlig. Det betyr at alle kombinasjoner av øyne er like sannsynlige, for eksempel 1-3, 4-4 og 6-2. Grupperer vi disse ut fra summen, får vi

Kast Sum
1-1 2
1-2, 2-1 3
1-3, 2-2, 3-1 4
1-4, 2-3, 3-2, 4-1 5
1-5, 2-4, 3-3, 4-2, 5-1 6
1-6, 2-5, 3-4, 4-3, 5-2, 6-1 7
2-6, 3-5, 4-4, 5-3, 6-2 8
3-6, 4-5, 5-4, 6-3 9
4-6, 5-5, 6-4 10
5-6, 6-5 11
6-6 12

Det er totalt 36 like sannsynlige kombinasjoner som ikke kan inntreffe samtidig. Vi teller opp forekomster i hver gruppe, bruker «gunstige på mulige», og får:

$P(2) = P(12) = {\large \frac{1}{36}}$

$P(3) = P(11) = {\large \frac{2}{36}} = {\large \frac{1}{18}}$

$P(4) = P(10) = {\large \frac{3}{36}} = {\large \frac{1}{12}}$

$P(5) = P(9) = {\large \frac{4}{36}} = {\large \frac{1}{9}}$

$P(6) = P(8) = {\large \frac{5}{36}}$

$P(7) = {\large \frac{6}{36}} = {\large \frac{1}{6}}$

Vi ser at vi har en fordeling som er symmetrisk rundt 7, der 7 er mest sannsynlig, og sannsynligheten synker jo lenger bort fra 7 vi kommer.

Regnearket under bruker funksjonen tilfeldigmellom til å simulere 1000 kast med to terninger, og teller opp hvor mange ganger de forskjellige summene forekommer. Aktiver redigering og trykk F9 for å generere nye verdier.

RegnearkÅpne et regneark der du kan simulere 1000 kast med to terninger.


Oppgave 3:

Sannsynlighetsmodellen i forsøket i oppgave 1, der vi kastet tre mynter og noterte hvor mange kron vi fikk, er ikke uniform. Men sannsynligheten for kron og mynt på hver enkelt mynt er den samme, nemlig en halv, disse utfallene følger en uniform modell. Benytt dette til å beregne sannsynligheten for å få henholdsvis null, én, to og tre kron ved å bruke «gunstige på mulige».

Se løsningsforslag

Oppgave 4:

Det fødes i gjennomsnitt litt flere gutter enn jenter. I denne oppgaven forenkler vi imidlertid sannsynlighetsmodellen litt, og antar at vi har en uniform fordeling med like stor sjanse for gutte- som for jentefødsel: $P(G) = P(J) = {\large \frac{1}{2}}$.

  1. En familie med to barn kan ha to jenter, to gutter, eller ett barn av hvert kjønn. Hva er sannsynligheten for å ha ett barn av hvert kjønn?
  2. Mange svarer feil på spørsmålet over. Hva tror du de svarer, og hvorfor?

Se løsningsforslag

Empirisk sannsynlighet

Basert på formen på en vanlig terning kan vi regne ut at vi har seks, like sannsynlige utfall ved et terningkast. I rollespillet Dungeons & Dragons brukes imidlertid terninger med andre antall sider, blant annet en med 20 sider. Men så lenge terningen er symmetrisk, med jevn vektfordeling, er det rimelig å anta at vi har like mange, like sannsynlige utfall som terningen har sider, når vi kaster den.

Når vi kaster en tegnestift, vil den enten lande med spissen ned eller spissen opp. Vi har altså to mulige utfall. Men det er ingen grunn til å tro at begge utfallene er like sannsynlige, og antakelig vil sannsynlighetene variere med typen tegnestift. Det vil også være svært vanskelig å regne seg fram til sannsynlighetene ut fra formen på tegnestiften. I stedet bruker vi en eksperimentell metode, der vi kaster en tegnestift et antall ganger, og teller hvor mange ganger den lander med spissen opp eller ned. Lander den n av t ganger med spissen opp, vil det være rimelig å anta at sannsynligheten for å få spissen opp er ${\large \frac{n}{t}}$, for eksempel gir 674 av 1000 ganger 0,674, eller 67,4 % sjanse for spissen opp. Vi vil aldri få et helt nøyaktig tall, men jo flere ganger vi kaster, jo sikrere blir resultatet. Ved hjelp av statistisk analyse vil vi kunne slå fast nøyaktig hvor sikkert anslaget vårt er. For eksempel at det er 95 % sikkert at sannsynligheten ligger mellom 0,65 og 0,70 når vi får spiss opp 674 av 1000 ganger. Sannsynligheter bestemt ut fra slike forsøk kalles empirisk (erfaringsbasert) sannsynlighet.

SkjermfilmSe filmen «Begreper i sannsynlighet»
 

SkjermfilmSe filmen «Enkel sannsynlighet»
 

Kilder

  • Hinna, K.R.C., Rinvold, R.A., Gustavsen, TS. (2011). QED 5-10, bind 1. Høyskoleforlaget
  • Ubøe, J. (2011). Statistikk for økonomifag. Gyldendal akademisk
  • Hagen, Per C. (2000). Innføring i sannsynlighetsregning og statistikk. Cappelen akademisk