Trigonometri med GeoGebra

De trigonometriske funksjonene GeoGebra har alle de seks trigonometriske funksjonene innebygd: Sinus: sin Cosinus: cos Tangens: tan Cosekant: csc eller cosec Sekant: sec Cotangens: cot For sinus, cosinus og tangens finnes inverse funksjoner: Sinus: asin eller arcsin Cosinus: acos eller arccos Tangens: atan eller arctan For å plotte grafen til sinus, for eksempel, skriver vi: sin(x) i inntastingsfeltet. Grader… Fortsett å lese Trigonometri med GeoGebra

Polarkoordinater

I funksjons-artikkelen om representasjonsformer diskuterte vi det rettvinklede, kartesiske koordinatsystemet som er det vi bruker til vanlig.  I en del sammenhenger kan det imidlertid være praktisk å bruke et annet koordinatsystem, polarkoordinater. I stedet for å angi et punkts x– og y-koordinater angir vi da punktets avstand fra origo, og vinkelen linja fra origo danner… Fortsett å lese Polarkoordinater