Skjermfilmer, funksjoner

Tabellen under gir en oversikt over alle skjermfilmer det refereres til på nettstedet, under temaet «funksjoner».

Artikkel Beskrivelse Skjermfilm
Nullpunkter og ekstremalverdier Vi bruker skjæringssetningen til å undersøke om likningen $x^5 + x^4 + x^3 + x – 1 = 0$ har en løsning i intervallet $[-1, 1]$. skjaeringssetningen
Vi klassifiserer fire ekstremalpunkter på en graf. ekstremalpunkter
Kontinuitet og grenser Vi undersøker om $f(x) = |x|$ er kontinuerlig i $x = 0$. kontinuitet
Vi illustrerer epsilon-delta definisjonen for grenseverdi. grenseverdi
Asymptoter Vi finner horisontale og vertikale asymptoter til funksjonen $\frac{\displaystyle -x^2 + x – 2}{\displaystyle x^2 – 1}$. asymptoter
Trigonometriske funksjoner Vi illustrerer hva som menes med en periodisk funksjon. periodisitet
Vi regner med trigonometriske og inverse trigonometriske funksjoner, vinkler både i grader og radianer. trigonometri
Ubestemte integraler Vi ser eksempler på integrasjon av potensfunksjoner Integrasjon av potensfunksjoner
Vi ser eksempler på integrasjon av potensfunksjoner, trigonometrisk funksjoner og eksponentialfunksjoner Integrasjon av diverse funksjoner
Bestemte integraler Vi beregner et bestemt integral til en polynomfunksjon. Bestemt integral
Integral som areal Vi ser et eksempel på hvordan integrasjon kan brukes til å finne arealet under en graf. Areal under en graf
Integrasjon ved substitusjon Vi ser et eksempel på integrasjon ved substitusjon. Integrasjon ved substitusjon
Delvis integrasjon Vi ser et eksempel på delvis integrasjon. Delvis integrasjon
Vi ser et eksempel på delvis integrasjon der det opprinnelige integralet dukker opp igjen underveis. Delvis integrasjon med gjentatt ledd